W

What is a Smart Home.

Định nghĩa: Một ngôi nhà thông minh, hay ngôi nhà thông minh, là một ngôi nhà kết hợp các hệ thống tự động hóa tiên tiến để cung cấp cho cư dân sự giám sát và kiểm soát tinh vi đối với các chức năng của tòa nhà. Ví dụ, một ngôi nhà thông minh có thể

The repository for this project is empty